Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1661623

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
II SA/Lu 1127/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. N. i M. N. na decyzję Wojewody z dnia (...)., Nr (...) w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości - w zakresie wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie odpisu skargi postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 stycznia 2015 r. skarżący B. N. i M. N. zostali wezwani do uiszczenia (solidarnie) wpisu sądowego od skargi oraz do uzupełnienia (wspólnie) braków formalnych poprzez nadesłanie odpisu skargi - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Oba wezwania odebrał M. N. (k.28 i 29), a w dniu 9 stycznia 2015 r. uiścił wpis sądowy.

Następnie w piśmie z dnia 18 marca 2015 r. (data stempla pocztowego, k.44) skarżący wnieśli o przywrócenie terminu do złożenia odpisu skargi.

Uzasadniając wniosek wskazali, że skarżąca B. N. w dniu 5 stycznia 2015 r. przebywała w szpitalu w związku z leczeniem nowotworu złośliwego, na potwierdzenie czego załączają kartę informacyjną leczenia szpitalnego (k.37), dlatego nie mogła w wyznaczonym terminie uzupełnić wskazanego braku formalnego skargi. Poprosiła jedynie męża, by uiścił wpis. Skarżąca nadal jest w trakcie chemioterapii, ale z uwagi na lepsze samopoczucie składa odpis skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek podlega odrzuceniu Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.), zaś spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek sąd odrzuca (art. 88 p.p.s.a.).

Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie.

Skarżący jako przyczynę uchybienia terminu wskazali pobyt skarżącej w szpitalu w dacie doręczenia im wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi tj. 5 stycznia 2015 r.

Jak jednak wynika z karty informacyjnej leczenia szpitalnego, skarżąca przebywała w szpitalu w okresie od 19 grudnia 2014 r. do 29 stycznia 2015 r.

W związku z tym przyczyna uchybienia terminu ustała 30 stycznia 2015 r. i od tego dnia rozpoczynał się 7-dniowy bieg terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Nadanie takiego wniosku dopiero w dniu 18 marca 2015 r. jest więc spóźnione, dlatego w świetle powołanego art. 87 § 1 p.p.s.a. i art. 88 p.p.s.a. wniosek nie może być rozpoznany.

Ponadto stwierdzić należy, że skarżący nie wykazali żadnych okoliczności wskazujących na zachowanie 7-dniowego terminu do złożenia takiego wniosku przez skarżącego M. N., pomimo iż złożył on swój podpis na tym wniosku, a zatem należało przyjąć, że wniosek pochodzi również od niego.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.