Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001796

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 22 marca 2018 r.
II SA/Lu 1121/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sędziowie: NSA Grażyna Pawlos-Janusz (spr.), WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 marca 2018 r. sprawy ze skargi M. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.