Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436700

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 19 marca 2014 r.
II SA/Lu 1081/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) 2013 r., nr (...), w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 listopada 2013 r. M. W. wniósł skargę do Sądu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) 2013 r., nr (...), w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów.

Zarządzeniem z dnia 13 lutego 2014 r. skarżący został wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od skargi w kwocie 200 zł, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącemu w dniu 20 lutego 2014 r. (k. 26). Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie wpłacił żądanej kwoty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. W myśl bowiem przepisu art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Skarżący, pouczony prawidłowo o skutkach niedochowania wezwania do uiszczenia wpisu od skargi, w zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 27 lutego 2014 r., nie uiścił wpisu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.