Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436698

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 19 marca 2014 r.
II SA/Lu 1077/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Harczuk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od wniesionej skargi w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania gruntów postanawia przyznać A. S. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od wniesionej skargi ponad kwotę 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

A. S. w skardze wniósł o zwolnienie od wpisu sądowego od wniesionej skargi. Wobec tego, że wniosek nie został złożony na urzędowym formularzu wezwano skarżącego do wypełnienia i nadesłania wypełnionego druku PPF w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Skarżący, w zakreślonym w wezwaniu terminie (data stempla pocztowego), na urzędowym formularzu symbol PPF wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek uzasadnił tym, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną oraz czworgiem pełnoletnich dzieci, z którymi zamieszkuje w domu o powierzchni (...) m2. Skarżący nie wykazał aby on bądź członkowie jego rodziny posiadali jakiekolwiek dochody. Skarżący wykonując wezwanie do nadesłania dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń nadesłała oświadczenie, z którego wynika, że osiąga dochód w kwocie (...) złotych brutto, tytułem kosztów utrzymania koniecznego ponosi wydatki za energię elektryczną w kwocie (...) złotych, za wodę w kwocie (...) złotych, za wywóz śmieci w kwocie (...) złotych, za gaz w kwocie (...) złotych, za ogrzewanie w kwocie (...) złotych oraz za podatek gruntowy w kwocie (...) złotych. Do oświadczenia skarżący dołączył umowę o pracę, z której wynika, że otrzymuje wynagrodzenie w kwocie (...) złotych brutto. Skarżący wykonując ponowne wezwanie do nadesłania dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń przesłał oświadczenie, z którego wynika, że jego syn K. S. nie pracuje i nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, zaświadczenie z dnia 27 lutego 2014 r., z którego wynika, że córka skarżącego M. M. S. jest uczennicą technikum weterynaryjnego, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy z dnia 25 lutego 2014 r., z którego wynika, że córka skarżącego K. S. jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna i za styczeń 2014 r. otrzymała stypendium stażowe w kwocie (...) złotych netto oraz zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy z dnia 24 lutego 2014 r., z którego wynika, że syn skarżącego K. S. jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy zasługuje na częściowe uwzględnienie. Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wpis sądowy od wniesionej skargi wynosi w niniejszym postępowaniu 200 złotych (§ 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Skarżący posiada stałe miesięczne dochody w kwocie (...) złotych brutto zaś wykazane przez niego koszty utrzymania, nie obejmujące kosztów wyżywienia wynoszą łącznie (...) złote. Nadmienić należy przy tym, że do kosztów tych nie zalicza się podatku od nieruchomości. Jak wynika z akt administracyjnych sprawy skarżący wraz z małżonką są współwłaścicielami nieruchomości gruntowej o powierzchni (...) ha (k. 183 akt adm. tom I). Ponadto jedno dziecko skarżącego uczy się, w związku z czym przyjąć należy, że pozostaje na utrzymaniu skarżącego. W przypadku pozostałych dzieci skarżący nie wykazał aby pozostawały na jego utrzymaniu. Mając na uwadze przede wszystkim wysokość dochodu skarżącego oraz wysokość wykazanych przez niego kosztów utrzymania koniecznego przyjąć należy, że skarżący bez uszczerbku w kosztach utrzymania koniecznego może uiścić wpis sądowy od wniesionej skargi w kwocie nie wyższej od 100 złotych.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.