Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1629269

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 16 stycznia 2015 r.
II SA/Lu 1056/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Harczuk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia przyznać A. W. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący, w zakreślonym terminie (data stempla pocztowego), na druku PPF wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych. Wniosek uzasadnił tym, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, zamieszkuje w domu o powierzchni (...) m2 i utrzymuje się z zasiłku w kwocie (...) złotych.

Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ustalenie wystąpienia unormowanej w tym przepisie przesłanki wymaga porównania wysokości kosztów, które strona ma obowiązek ponieść w toku postępowania do jej realnych możliwości finansowych oraz oceny wpływu ponoszenia kosztów postępowania na możliwości finansowania przez stronę kosztów utrzymania koniecznego. Koszty sądowe prócz wpisu sądowego od wniesionej skargi wynoszącego 500 złotych i wpisu sądowego od ewentualnej skargi kasacyjnej wynoszącego 250 złotych każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych. Natomiast miesięczny dochód gospodarstwa domowego skarżącego wynosi (...) złotych. Porównanie jego wysokości do wysokości kosztów sądowych związanych z niniejszym postępowaniem wskazuje, że jest on niższy od wpisu sądowego od wniesionej skargi zaś poniesienie pozostałych kosztów sądowych spowoduje pozbawienie skarżącego ponad połowy dochodu (wpis od ewentualnej skargi kasacyjnej) bądź niemal 1/4 jego części. Mając to na uwadze, przy uwzględnieniu wysokości dochodu skarżącego referendarz sądowy przyjął, że poniesienie przez niego całości bądź jakiejkolwiek części kosztów sądowych niniejszego postępowania spowoduje uszczerbek w jego kosztach utrzymania koniecznego.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.