Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1629267

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 21 stycznia 2015 r.
II SA/Lu 1051/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Ż., S. Ż., M. B. i M. B. na uchwałę Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 25 kwietnia 2013 r., nr XXVI/189/13 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia odrzucić skargę M. B. i M. B.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie, pobiera się wpis, który należy uiścić przy wniesieniu skargi do sądu (art. 219 § 1 w zw. z art. 212 § 1 p.p.s.a.). Stosownie zaś do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia przez sąd uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przedmiotowej sprawie A. Ż., S. Ż., M. B. i M. B. wspólnie wnieśli skargę na uchwałę Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 25 kwietnia 2013 r., nr XXVI/189/13 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym jedynie A. Ż. i S. Ż. uiścili solidarnie wpis od własnej skargi w kwocie 300 zł (potwierdzenie przelewu - k. 7), zaś M. B. i M. B. wpłaty takiej nie dokonali. W tej sytuacji Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie zarządzeniem z dnia 19 listopada 2014 r. wezwał M. B. i M. B. do uiszczenia solidarnie w terminie 7 dni należnego wpisu w kwocie 300 zł, pod rygorem odrzucenia ich skargi. Wezwania w tym przedmiocie zostały prawidłowo doręczone skarżącym M. B. i M. B. w dniu 27 listopada 2014 r. (potwierdzenia odbioru - k. 42-43), przy czym wezwanie skierowane do M. B. odebrała w jego imieniu - jako dorosły domownik - M. B., co odpowiada formie doręczenia przewidzianej w art. 72 § 1 p.p.s.a. Zakreślony termin do uiszczenia wpisu dla obojga tych skarżących upłynął jednak w dniu 4 grudnia 2014 r. bezskutecznie, albowiem dotychczas żadne z nich nie uiściło należnego wpisu od skargi.

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania nie został uiszczony od niej należny wpis.

Z tego względu należało orzec, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.