Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585881

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 listopada 2018 r.
II SA/Lu 105/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu 28 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z (...) r., znak: (...), w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia podjąć postępowanie i odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

12 sierpnia 2015 r. R. M. Z., reprezentowany przez pełnomocnika - (...) K. R., wskazując, że działa w imieniu (...) Spółki z o.o. z siedzibą w W., wniósł skargę do Sądu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z (...) r., znak: (...), w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

W wykonaniu zarządzenia przewodniczącego wydziału z 2 września 2015 r. pełnomocnik strony skarżącej wezwany został do usunięcia, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej (aktualny odpis KRS).

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej 22 września 2015 r., który w odpowiedzi na nie przedłożył pełny odpis z rejestru przedsiębiorców dotyczący strony skarżącej według stanu na (...) r.

Postanowieniem z 14 października 2015 r., sygn. akt II SA/Lu 627/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 27 stycznia 2016 r., sygn. akt I OZ 24/16, uchylił zaskarżone postanowienie.

Postanowieniem z 19 sierpnia 2016 r. Sąd zawiesił postępowanie, wskazując, że w składzie organów skarżącej Spółki zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 22 marca 2017 r., sygn. akt I OZ 545/17, oddalił zażalenie Spółki na wskazane postanowienie WSA w Lublinie.

19 listopada 2018 r. Sąd - działając z urzędu - dokonał sprawdzenia zawartości bazy danych Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w odniesieniu do skarżącej Spółki. W wyniku podjętych czynności ustalono, że uchwałą wspólników nr (...), stwierdzoną protokołem sporządzonym przez notariusza (...) r., rozwiązano Spółkę oraz powołano jej likwidatora.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a."), sąd odrzuca skargę postanowieniem, jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. Z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej skarżącego i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej skarżącym, uniemożliwiającego jego działanie, sąd odrzuci skargę dopiero wówczas, gdy brak nie zostanie uzupełniony (art. 58 § 2 p.p.s.a.).

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że wobec ustanowienia likwidatora Spółki zaistniała podstawa do podjęcia zawieszonego postępowania, albowiem-stosownie do art. 283 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.; dalej: "k.s.h.") - likwidator ma prawo prowadzić sprawy spółki, a to oznacza, że interes procesowy skarżącej Spółki jest zabezpieczony, a tym samym ustała podstawa zawieszenia postępowania - w myśl art. 128 § 1 p.p.s.a.

Nie ulega jednak wątpliwości, że likwidator nie może zastąpić organów Spółki, albowiem - jak wynika z art. 282 § 1 k.s.h. - jego kompetencje są w istocie ograniczone wyłącznie do podejmowania czynności likwidacyjnych, takich jak: zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki.

W rozpoznawanej sprawie jest niekwestionowane, że już w dacie wniesienia skargi Spółka nie posiadała organu uprawnionego do występowania w jej imieniu, a więc braki w reprezentacji Spółki miały charakter pierwotny, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wskazanego wyżej postanowienia z 22 marca 2017 r., sygn. akt I OZ 545/17.

Sąd nie miał przy tym podstaw do wzywania strony skarżącej do usunięcia opisanych braków - w trybie art. 58 § 2 p.p.s.a., z uwagi na to, że jak wynika ze znajdujących się w aktach sprawy wydruków z bazy danych Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego aktualnych na dzień: (...) r. (k. 61-68), (...) r. (k. 174-177), (...) r. (k. 238-241), (...) r. (k. 265-271), skarżąca Spółka nie posiada zarządu, powołanego do reprezentowania tego podmiotu od momentu wniesienia skargi do chwili obecnej.

Z tych wszystkich względów i na podstawie art. 128 § 1 i art. 58 § 1 pkt 5 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.