II SA/Lu 1012/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2400385

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 listopada 2017 r. II SA/Lu 1012/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Starosty na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr (...) Zarządu Powiatu z dnia (...) w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (...) postanawia zwrócić stronie skarżącej - Staroście kwotę 300 (trzysta) złotych, uiszczoną tytułem wpisu od skargi, którą wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Uzasadnienie faktyczne

W myśl art. 100 w zw. z art. 98 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), postępowanie sądowe ze skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego dotyczące gminy, jest wolne od opłat sądowych.

Skarga złożona w niniejszej sprawie przez Starostę dotyczy właśnie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, stwierdzającego nieważność uchwały Zarządu Powiatu. Podstawę prawną wniesienia przez Starostę przedmiotowej skargi stanowił natomiast art. 98 u.s.g. Postepowanie sądowe zainicjowane tą skargą jest zatem wolne od jakichkolwiek opłat sadowych, co obejmuje również zwolnienie strony skarżącej od obowiązku uiszczenia wpisu od skargi. Tymczasem wnosząc skargę Starosta uiścił na rachunek Sądu kwotę 300 zł tytułem wpisu sądowego (potwierdzenia wpłaty - k. 9 akt sądowych). Kwota ta podlega zatem zwrotowi na podstawie art. 225 p.p.s.a., zgodnie z którym opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.