Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2986012

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 2 lipca 2015 r.
II SA/Lu 1004/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sędziowie WSA: Joanna Cylc-Malec (spr.), Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 lipca 2015 r. sprawy ze skargi T. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.