Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2857022

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 28 listopada 2014 r.
II SA/Łd 998/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sędziowie: WSA Jolanta Rosińska, NSA Grzegorz Szkudlarek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2014 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego oddala skargę.a.bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.