Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 773192

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 października 2010 r.
II SA/Łd 970/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka.

Sentencja

Dnia 19 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 19 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z. S. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Ł. decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) roku w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II wezwano Z. S. do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi.

Wezwanie doręczono skarżącej w dniu 14 września 2010 r., jednakże

w zakreślonym terminie strona nie uiściła wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zasadą wyrażoną w art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. jest, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty (art. 220 § 1 p.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z uwagi na to, iż skarżąca nie uzupełniła w wyznaczonym terminie braków fiskalnych skargi, skargę Z.S. należało odrzucić.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak

w sentencji.

m.

ch.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.