Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632111

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 15 lutego 2019 r.
II SA/Łd 960/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski (spr.).

Sędziowie: WSA Agnieszka Grosińska, NSA Bogusław Klimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2019 r. sprawy ze skargi T. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie scalenia gruntów

1) oddala skargę;

2) przyznaje i nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi radcy prawnemu M.

W., prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego w Ł. przy ul. (...), kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, powiększoną o należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda (...) decyzją z dnia (...), nr (...) po rozpatrzeniu odwołań: T.K. oraz B. K., A.P. i T.P., uchylił w części decyzję Starosty R. z dnia (...), znak: (...) zatwierdzającą projekt scalenia gruntów części obrębu (...), gmina R. i orzekł w tym zakresie, a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się w sposób następujący:

Starosta R., po przeprowadzeniu postępowania scaleniowego gruntów położonych w granicach obrębu (...), gmina R., decyzją z dnia (...):

1. zatwierdził projekt scalenia gruntów części obrębu (...), gmina R. przedstawiony na mapie obszaru scalenia stanowiącej Załącznik Nr 1 do decyzji, na której został pokazany przebieg nowych granic nieruchomości oraz w Rejestrze szacunku porównawczego gruntów otrzymanych w wyniku scalenia stanowiącym załącznik Nr 2 do decyzji. Projekt scalenia gruntów obrębu (...) został sporządzony w 2018 r. przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Ł.;

2. skorygował powierzchnię obszaru scalenia gruntów części obrębu (...), gmina R. z 472,2187 ha na 474,8652 ha, bez zmiany przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia;

3. zatwierdził terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, określone w Załączniku Nr 3 do decyzji pn.: Warunki objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia;

4. uwzględnił zastrzeżenia do projektu scalenia zgłoszone przez uczestników scalenia: E. (jednostka rejestrowa nr 219), WW. (jednostka rejestrowa nr 202), B.P., A.P. oraz T.P. (jednostka rejestrowa nr 260), M.K. (jednostka rejestrowa nr 154), H.P., M. S., A.P. oraz RP (jednostka rejestrowa nr 90), K. W. (jednostka rejestrowa nr 212), M.K. (jednostka rejestrowa nr 304);

5. zniósł współwłasności w nieruchomościach B.K., A.P. oraz T.P. oznaczonych przed scaleniem, jako działki nr 154, 241, 297, 311/1 (jednostka rejestrowa nr 260) - po scaleniu nowe jednostki rejestrowe nr 332, 333, 334 oraz współwłasność K.S. i A.P. - po scaleniu nowe jednostki rejestrowe nr 336 i 337, na którą składają się działki przed scaleniem 234 i 307/1 (jednostka rejestrowa nr 232) wykazane w Rejestrze szacunku porównawczego gruntów otrzymanych w wyniku scalenia, tj. w Załączniku Nr 2;

6. uznał wniosek w sprawie zmniejszenia obszaru gospodarstwa J.D. (jednostka rejestrowa nr 5) o ekwiwalent wartości 6,40 pkt w związku z wnioskiem J.W. (jednostka rejestrowa nr 238) o zwiększenie gospodarstwa o wartość przeliczeniową 6,40 pkt i zobowiązał J.W. do wpłaty należnej różnicy wartości ekwiwalentu na konto wskazane przez Starostwo Powiatowe w R., w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia scalenia tj. od daty, kiedy decyzja stanie się ostateczna. Wartość w przeliczeniu kwotowym zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale dotyczącej zasad szacunku porównawczego wykazana jest w Załączniku Nr 5. O terminach wpłat i realizacji dopłat ww. uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni po uprawomocnieniu się decyzji;

7. zatwierdził wysokość należnych dopłat z tytułu potrąceń pod drogi uczestnikom scalenia wymienionym w Załączniku Nr 4 pn.: Wykaz jednostek rejestrowych, którym zostaną wypłacone dopłaty z tytułu potrąceń pod drogi, stanowiącym integralną część decyzji. Wypłata należnych dopłat nastąpi jednorazowo, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia, tj. od daty, kiedy decyzja stanie się ostateczna;

8. zobowiązał Gminę R. do dokonania w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia, tj. od daty, kiedy decyzja niniejsza stanie się ostateczna, wpłaty na wskazane konto Starostwa Powiatowego w R. należnej kwoty 18.714 zł z przeznaczeniem na wypłatę dopłat dla uczestników scalenia, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do decyzji;

9. określił prace umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegające na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w następujący sposób: w ramach zagospodarowania poscaleniowego wykonane zostaną prace polegające na przebudowie dróg wykazane w Zestawieniu Rzeczowo - Finansowym Operacji stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy Nr (...) z dnia (...) zawartej pomiędzy Samorządem Województwa (...), a Powiatem R.;

10. wskazał, iż decyzja stanowi tytuł do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków. Grunty wydzielone na cele miejscowej użyteczności publicznej - pod drogi, wykazane na mapie obszaru scalenia (zał. Nr

1) oraz w Rejestrze szacunku porównawczego gruntów otrzymanych w wyniku scalenia (zał. Nr

2) (jednostka rejestrowa nr 278), przechodzą na własność Gminy R.;

11. wskazał, iż decyzja nie narusza praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian za grunty posiadane przed scaleniem, oraz

12. postanowił, iż obciążenia wpisane do ksiąg wieczystych, urządzonych dla nieruchomości objętych scaleniem, przenosi się z gruntów poddanych scaleniu na grunty wydzielone w wyniku scalenia.

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał przepis art. 3, art. 8, art. 17, art. 27 ust. 1, 3 i 4, art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm., dalej jako: "ustawa").

Kwestionując powyższą decyzję odwołanie wnieśli: T.K. oraz B.K., A. P. i T. P.

T.K. wskazał, iż nie wyraża zgody na scalenie, ponieważ w wyniku pierwszego scalenia zmniejszono jego działki: nr 197 o 0,40 ha (działka przed scaleniem miała 1,68 ha powierzchni) i nr 196 o 0,26 ha (działka przed miała 1,80 ha powierzchni). Działki nr 197, 196, 200 i 198 znajdują się w jednym zwartym obszarze o szerokości od strony zachodniej przy wiatrakach 75 m, po środku obszaru 70 m i przy ulicy 68 m. Po drugim scaleniu działki te zostały zwężone od strony polnej drogi na długości 800 m do 62 m. Tym samym, jak wskazuje autor odwołania, pozbawiono go około 0,60 ha powierzchni. W jego ocenie działki te powinny zostać w granicach po pierwszej komasacji.

B.K., A.P. i T.P. zakwestionowały decyzję w zakresie pkt V wnosząc o jej zmianę poprzez wskazanie, iż zniesienie współwłasności w nieruchomościach jednostki rejestrowej nr 260 nastąpiło jedynie do działek nr 154, 241 i 197. Ponadto poprzez wskazanie, iż są one nadal współwłaścicielami działki nr 789 (stary nr 311/1) w częściach równych po 1/3, a nieruchomość nr 789 (stary nr 311/1) po scaleniu obejmuje działkę wraz z siedliskiem, a nie jak wynika z uzasadnienia decyzji jedynie siedlisko, a łączna powierzchnia tej nieruchomości wynosi 1,0174 ha. Ponadto odwołujące wniosły o utworzenie nowej jednostki rejestrowej obejmującej działkę nr 789 (stary nr 311/1) skoro wszystkie inne działki otrzymały na mocy decyzji nowe jednostki rejestrowe. Decyzja scaleniowa ma bowiem porządkować stan prawny i faktyczny, brak zatem uzasadnienia dla pozostawienia starej numeracji jednostki rejestrowej jednej działki, kiedy wszystkie inne jednostki rejestrowe i numery działek zostały zmienione.

Wojewoda (...), przywołaną na wstępie decyzją, po rozpoznaniu odwołań:

1. uchylił decyzję w części dotyczącej pkt V w zakresie dotyczącym zniesienia współwłasności nieruchomości B.K., A.P. oraz T.P. oznaczonej przed scaleniem jako działka nr 311/1 (jednostka rejestrowa nr 260) - po scaleniu nowe jednostki rejestrowe nr 332, 333 i 334;

2. pozostawił działkę oznaczoną po scaleniu nr 789 o powierzchni 1,0174 ha (przed scaleniem nr 311/1) we współwłasności B.K., A.P. oraz T.P. (jednostka rejestrowa nr 260);

3. utrzymał w mocy decyzję w pozostałej części dotyczącej pkt I - IV, VI - XII, oraz pkt V w części dotyczącej zniesienia współwłasności w nieruchomościach B.K., A. P. oraz T.P. oznaczonych przed scaleniem jako działki nr 154, 241, 297 (jednostka rejestrowa nr 260) - po scaleniu nowe jednostki rejestrowe nr 332, 333 i 334 oraz w części dotyczącej zniesienia współwłasności K.S. i A.P., na którą składają się działki przed scaleniem nr 234 i 307/1 (jednostka rejestrowa nr 232) - po scaleniu nowe jednostki rejestrowe nr 336 i 337 wykazane w Rejestrze szacunku porównawczego gruntów otrzymanych w wyniku scalenia, tj. w Załączniku Nr 2 do decyzji organu pierwszej instancji.

W motywach rozstrzygnięcia organ opisał dotychczasowy przebieg postępowania wskazując następnie, iż T.K. wniósł do scalenia jako współwłaściciel działki nr 198/1 i nr 200 o łącznej powierzchni 3,10 ha i wartości 103,68 jednostek szacunkowych (jednostka rejestrowa nr 56, udział we współwłasności 1/8) oraz działkę nr 197 o powierzchni 1,24 ha i wartości 61,83 jednostek szacunkowych (jednostka rejestrowa nr 157, udział we współwłasności 1/4). Ponadto jak wynika z pism odwołującego składanych w toku postępowania scaleniowego oraz z odwołania jest on użytkownikiem działki nr 196 o powierzchni 1,54 ha i wartości 41,58 jednostek szacunkowych (jednostka rejestrowa nr 55, właściciel - M.K.). Działki te stanowiły zwarty kompleks. W wyniku scalenia za działki nr 198/1 i nr 200 o łącznej powierzchni 3,10 ha i wartości 103,68 jednostek szacunkowych wydzielono działki nr 659 i nr 660 o łącznej powierzchni 3,6269 ha i wartości 105,92 jednostek szacunkowych. Za działkę nr 197 o powierzchni 1,24 ha i wartości 61,83 jednostek szacunkowych wydzielono działkę nr 830 o powierzchni 1,0454 ha i wartości 62,98 jednostek szacunkowych. Za działkę nr 196 o powierzchni 1,54 ha i wartości 41,58 jednostek szacunkowych wydzielono działkę nr 658 o powierzchni 1,4226 o wartości 42,67 jednostek szacunkowych. Działki te wydzielono w zwartym kompleksie, w tym samym miejscu, co działki wniesione do scalenia.

Następnie Wojewoda sięgając do treści art. 8 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 3a, jak i art. 17 ust. 2 i art. 14 ust. 2 ustawy wyjaśnił, iż zarzut pomniejszenia powierzchni użytkowanych działek przed scaleniem przez odwołującego względem wydzielonych w wyniku scalenia o około 0,60 ha jest bezzasadny. Powierzchnia łączna działek nr 196, 197, 198/1 i 200 przed scaleniem wynosiła 5,88 ha. Suma powierzchni działek nr 658, 659, 660 i 830 wydzielonych w wyniku scalenia wynosi natomiast 6,0949 ha. Oznacza to, że działki użytkowane przez odwołującego wydzielone w wyniku scalenia łącznie mają o 0,2149 ha więcej od gruntów objętych scaleniem. Przy czym kluczowe jest, aby za grunty wniesione do scalenia uczestnik scalenia otrzymał grunty o równej wartości lub też o różnicy nieprzekraczającej 3%. Łączna wartość działek nr 196, 197, 198/1 i 200 wniesionych do scalenia wynosiła 207,09 jednostek szacunkowych. Natomiast łączna wartość wydzielonych w wyniku scalenia działek nr 658, 659, 660 i 830 to 211,57 jednostek szacunkowych. Co istotne wartości te są zgodne, w ramach poszczególnych jednostek rejestrowych (nr 55 - działka nr 658 po scaleniu, nr 56 -działki nr 659 i 630,po scaleniu oraz nr 157 - działka nr 830 po scaleniu), z zasadą wydzielania gruntów o równej wartości szacunkowej w zamian za grunty dotychczas posiadane, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

W tej sytuacji zarzut odwołującego dotyczący zmiany kształtu działki (zwężenia) w wyniku scalenia jest niezasadny, bowiem jest czymś oczywistym, że w wyniku scalenia uczestnik może otrzymać grunty (działki) w innym kształcie niż dotychczas posiadane. T.K. otrzymał w wyniku scalenia działki o podobnych parametrach.

Odnosząc się do odwołania B.K., A.P. i T.P. Wojewoda podkreślił, iż wniosły ona do scalenia jako współwłaścicielki, w udziale 1/3 każda, działki nr 154, 241, 297 i 311/1. W toku postępowania scaleniowego odwołujące wniosły o zniesienie współwłasności w działkach nr 154, 241, 297. Natomiast działka nr 311/1 będąca działką siedliskową nadal miała pozostać we współwłasności. Ekwiwalentem za działkę nr 311/1 jest wydzielona w wyniku scalenia działka nr 789 o powierzchni 1,0174 ha (jednostka rejestrowa nr 260) i ta działka pozostaje we współwłasności B.K., A.P. Pani T.P. w częściach równych tj. udział 1/3.

Natomiast brak jest - w ocenie Wojewody - uzasadnienia dla żądania odwołujących zamknięcia jednostki rejestrowej nr 260 i utworzenia nowej jednostki rejestrowej dla działki nr 789. Zgodnie bowiem z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) działki położone w granicach jednego obrębu, wchodzące w skład jednej nieruchomości, tworzą jednostkę rejestrową gruntów.

Przed scaleniem w skład jednej nieruchomości będącej współwłasnością odwołujących wchodziły działki nr 154, 241, 297 i 311/1 tworząc jednostkę rejestrową nr 260. W wyniku zniesienia współwłasności w działkach nr 154, 241 i 297 działki te przestały wchodzić w skład jednej nieruchomości tworząc trzy nowe, odrębne nieruchomości będące własnością: B.K. (działki nr 773 i 788 -jednostka rejestrowa nr 333), A.P. (działki nr 774 i 787 - jednostka rejestrowa nr 332) oraz T. P. (działki nr 607 i 716 - jednostka rejestrowa nr 334), dla których utworzono nowe jednostki rejestrowe (nr 333, 332 i 334). Natomiast działka nr 789 (przed scaleniem nr 311/1) wchodząc w skład dotychczasowej nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności odwołujących, pozostaje w dotychczasowej jednostce rejestrowej nr 260.

W skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skardze na powyższą decyzję T.K. wskazał, iż na zaplanowane przez organ scalanie nie wyraża on zgody. Działki nr 197, 196, 200 i 198 znajdują się w jednym zwartym obszarze o szerokości od strony zachodniej przy wiatrakach 75 m, po środku obszaru 70 m, a przy drodze asfaltowej 65 m. Po drugim scalaniu działki te zostały zwężone do 62 m na całej długości obszaru. Tym samym skarżącego pozbawiono ok. 50 arów ziemi. Geodeta bowiem żel przyjął, że skarżący użytkował więcej niż mu się należało. Działki zostały zwężone o 13 m na długości 800 m. Działki te nie powinny być zwężone, a powinny pozostać jak były w trakcie zasiedzenia.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumenty zaprezentowane w motywach kwestionowanego rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Analiza podjętych w toku całego procesu scalania gruntów czynności potwierdza zachowanie wszystkich wymagań określonych w przepisach powołanej wcześniej ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. W szczególności w toku tego postępowania zwołano zebranie w celu powołania Rady Uczestników Scalania, wspomniana rada ukonstytuowała się i w toku postępowania pełniła funkcję doradczą. Powołano także komisję pełniącą funkcję doradczą dla geodety - projektanta scalania. W toku postępowania dokonano oszacowania gruntów, z którego wynikami umożliwiono zainteresowanym zapoznanie się. Uczestnicy scalania zostali powiadomieni o zebraniu dotyczącym wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem scaleniowym. Zgoda na zaproponowany szacunek została wyrażona w uchwale uczestników scalania podjętej stosownie do art. 13 ustawy. Następnie został przygotowany projekt scalania gruntów, z którym zainteresowani mogli się zapoznać, odbyło się w tym przedmiocie posiedzenie komisji opiniującej. Po czym została wydana decyzja kończąca postępowanie scaleniowe. Co należy podkreślić, w toku postępowania scaleniowego wszelkie zawiadomienia były ogłaszane w trybie obwieszczeń z zachowaniem wymagań ustawy.

Odnosząc się do zarzutów skargi wyjaśnić należy, iż postępowanie scaleniowe zostało wszczęte na mocy postanowienia Starosty R. z dnia (...) podjętego na wniosek uczestników scalania. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Załączony do akt dokument z dnia 25 kwietnia 2016 r. potwierdza, że wniosek pochodził od osób uprawnionej większości. Wspomniane postanowienie zostało odcztane zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, zatem - stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy - z upływem 14 dni od wywieszenia postanowienia, zostało ono doręczone wszystkim uczestnikom scalania. Postanowienie to można było kwestionować w drodze zażalenia (art. 7 ust. 6 ustawy). Skarżący w toku postępowania nie kwestionował postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego, zatem wyrażony w skardze sprzeciw wobec zainicjowania procedury scalania nie mógł odnieść zamierzonego rezultatu.

Także wyrażony w skardze sprzeciw wobec wyników postępowania scaleniowego także nie mógł odnieść skutku z dwóch powodów. Przede wszystkim z tego powodu, że w wyniku scalania skarżący nie poniósł szkody. Jak słusznie dostrzegł Wojewoda (...), T.K. wniósł do scalenia jako współwłaściciel działki nr 198/1 i nr 200 o łącznej powierzchni 3,10 ha i wartości 103,68 jednostek szacunkowych oraz działkę nr 197 o powierzchni 1,24 ha i wartości 61,83 jednostek szacunkowych. Ponadto, skarżący jest użytkownikiem działki nr 196 o powierzchni 1,54 ha i wartości 41,58 jednostek szacunkowych. Działki te stanowiły zwarty kompleks.

W efekcie scalenia za działki nr 198/1 i nr 200 o łącznej powierzchni 3,10 ha i wartości 103,68 jednostek szacunkowych wydzielono działki nr 659 i nr 660 o łącznej powierzchni 3,6269 ha i wartości 105,92 jednostek szacunkowych. Za działkę nr 197 o powierzchni 1,24 ha i wartości 61,83 jednostek szacunkowych wydzielono działkę nr 830 o powierzchni 1,0454 ha i wartości 62,98 jednostek szacunkowych. Za działkę nr 196 o powierzchni 1,54 ha i wartości 41,58 jednostek szacunkowych wydzielono działkę nr 658 o powierzchni 1,4226 o wartości 42,67 jednostek szacunkowych. Działki te wydzielono w zwartym kompleksie, w tym samym miejscu, co działki wniesione do scalenia.

W kontekście art. 8 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 3a, jak i art. 17 ust. 2 i art. 14 ust. 2 ustawy, zarzut pomniejszenia powierzchni użytkowanych działek przed scaleniem względem wydzielonych w wyniku scalenia, jest bezzasadny. Powierzchnia łączna działek nr 196, 197, 198/1 i 200 przed scaleniem wynosiła 5,88 ha, podczas gdy powierzchnia działek nr 658, 659, 660 i 830 wydzielonych w wyniku scalenia wynosi natomiast 6,0949 ha. Jak podkreślił organ, kluczowe jest, aby za grunty wniesione do scalenia uczestnik scalenia otrzymał grunty o równej wartości lub też o różnicy nieprzekraczającej 3%. Łączna wartość działek wniesionych do scalenia wynosiła 207,09 jednostek szacunkowych, a łączna wartość wydzielonych w wyniku scalenia działek to 211,57 jednostek szacunkowych. Co istotne wartości te są zgodne, w ramach poszczególnych jednostek rejestrowych, z zasadą wydzielania gruntów o równej wartości szacunkowej w zamian za grunty dotychczas posiadane, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Z tego powodu nie można przyznać racji skarżącemu, który wywodzi, że poniósł szkodę w wyniku scalania. Niewątpliwie w wyniku scalania zmieniły się granice działek (mogła się zmienić szerokość dotychczas posiadanych gruntów), ale na tym polega istota scalania gruntów rozumianego jako wymiana między właścicielami gruntów w celu przekształcenia gruntów rozdrobnionych w obszary odpowiadające wymogom prawidłowego gospodarowania. W określonym miejscu grunty skarżącego mogły stracić na szerokości ale w innym mogły zyskać na szerokości lub długości.

Ponadto, sprzeciw wobec wyników scalania nie mógł odnieść skutku także z tego powodu że w toku procedury scalania skarżący mógł wnosić uwagi wobec przyjętych rozwiązań. Skarżący w toku postępowania scaleniowego należycie dbając o swoje interesy powinien zapoznać się z projektem scalania (rzeczony projekt został okazany zainteresowanym w dniu 15 listopada 2017 r.). Skarżący nie uczestniczył w tym zebraniu, choć zawiadomienie o wspomnianym zebraniu zostało skierowane do stron postępowania z poszanowaniem art. 3 ust. 2 i art. 31 ustawy. Na tym etapie postępowania skarżący nie zgłaszał uwag. Dopiero w piśmie z dnia 9 lutego 2018 r. skarżący zgłosił pierwsze uwagi wobec efektów scalania. Do uwag tych odniósł się organ w piśmie z dnia 7 marca 2018 r. A ponieważ uwagi skarżącego organ prowadzący proces scalania uznał za nieuzasadnione, decyzja o scalaniu została odczytana uczestnikom scalania gruntów podczas zebrania w dniu 8 maja 2018 r.

Końcowo podkreślić należy, iż mimo że skarżący nie podnosił argumentów dotyczących naruszenia przepisów proceduralnych Sąd, który nie jest związany granicami skargi (art. 134 § 1 p.p.s.a.), zobligowany był także rozważyć ewentualne naruszenia w tym zakresie. Sąd jednak nie dopatrzył się uchybień na tej płaszczyźnie, gdyż postępowanie w sprawie było przeprowadzone w sposób rzetelny i dokładny, co znalazło swoje potwierdzenie w dokumentach załączonych do akt administracyjnych i w uzasadnieniu skonstruowanym zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Rekapitulując Sąd uznał działanie organów administracji w przedmiotowej sprawie za zgodne z regulacją prawa materialnego. Skład orzekający nie dopatrzył się również naruszenia przepisów procedury w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy. Wobec czego, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), Sąd orzekł w wyroku o oddaleniu skargi w całości.

IB

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.