Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2007 r.
II SA/Łd 960/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Anna Stępień.

Sędziowie: Joanna Sekunda-Lenczewska, Renata Kubot-Szustowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział II po rozpoznaniu w dniu 16.stycznia 2007 r., w Łodzi, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.F. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...), Nr (...) (znak (...)) w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 16.listopada 2006 r., doręczonym skarżącemu w dniu 4.grudnia 2006 r., wezwano go do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500,00,-zł. w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. (zarządzenie k.2, potwierdzenie odbioru k.12)

Wpis sądowy od skargi do chwili obecnej nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z dnia 30.sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której, pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis sądowy, podlega odrzuceniu.

W rozpoznawanej sprawie skarżący, prawidłowo wezwany do opłacenia skargi, obowiązku tego nie wykonał, wobec czego na podstawie cytowanego przepisu orzeczono, jak w sentencji.