Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 773172

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 26 października 2010 r.
II SA/Łd 950/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rymaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 26 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało doręczone przez awizo w dniu 28 września 2010 r. Zakreślony w zarządzeniu termin upłynął zatem w dniu 5 października 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 10). Skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu od skargi.

W tym stanie rzeczy, wobec bezskutecznego upływu terminu do usunięcia braku fiskalnego skargi, stosownie do art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd zobowiązany był skargę odrzucić. Zgodnie bowiem z treścią powołanego unormowania skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.