Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748205

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 czerwca 2015 r.
II SA/Łd 95/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wspólnoty A N. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...), nr (...) w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: - odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Wspólnota A N. wniosła skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Zarządzeniem Sędziego z dnia 28 kwietnia 2015 r. strona skarżąca została wezwana - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi - do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 (pięćset) zł.

Zarządzenie doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej dnia 4 maja 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.

Przepis art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a.") stanowi, że od skargi pobiera się wpis. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Zarządzenie Sędziego o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej dnia 4 maja 2015 r., zatem termin do jego wykonania ekspirował z dniem 11 maja 2015 r. We wskazanym terminie strona nie uiściła wpisu od skargi.

Na marginesie podkreślić należy, iż prawomocnym postanowieniem z dnia 26 marca 2015 r. sąd odmówił przyznania stronie skarżącej prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

W tej sytuacji brak fiskalny skargi nie został uzupełniony, zatem skarga, na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., podlega odrzuceniu.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.