Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195256

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 stycznia 2017 r.
II SA/Łd 948/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. M. i S. M. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi T. M. i S. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją ustalającą warunki zabudowy postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia. A. P.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 28 października 2016 r. T. M. i S. M. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta K. z dnia (...) r. nr (...) ustalającą warunki zabudowy na zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, na lokal gastronomiczny oraz dobudowę schodów zewnętrznych do budynku (wybicie otworu drzwiowego) na terenie działek położonych w K. przy ul. A 13, o nr ewid. 428/8 i 429/5, obręb (...).

W treści skargi skarżący wnieśli o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak stanowi art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718; dalej: p.p.s.a.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Pamiętać przy tym należy, że udzielić ochrony tymczasowej polegającej na wstrzymaniu wykonania można wyłącznie w stosunku do takich aktów lub czynności, które podlegają wykonaniu. Jak wskazuje się w orzecznictwie przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub przymusowy zaistnienia takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie (czynności). Wykonalność dotyczy bowiem aktów ustalających określone nakazy lub zakazy zachowania, określających uprawnienia, nakładających obowiązki, której to cechy nie posiadają akty odmowne (vide np. postanowienie z dnia 25 lipca 2016 r., II SA/Sz 705/16, dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Zaskarżone w sprawie niniejszej orzeczenie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania nie posiada cech wykonalności, bowiem stanowi wyłącznie negatywne rozstrzygnięcie proceduralne i nie wywołuje żadnych skutków w stosunku do postępowania, wobec którego złożono wniosek o wznowienie oraz w stosunku do kończącego go ostatecznego rozstrzygnięcia. Inaczej rzecz ujmując, postanowienie o odmowie wznowienia postępowania nie powoduje powstania żadnych nowych skutków w sferze interesu prawnego strony, nie nakłada na stronę skarżącą nowych praw lub obowiązków, które podlegałyby wykonaniu.

Skarżący w żaden sposób nie wykazali ponadto okoliczności uzasadniających udzielenie ochrony tymczasowej, wynikających z art. 61 § 3 p.p.s.a.

Wobec tego, że skarżący nie wykazali jakiego rodzaju szkodę lub trudne do odwrócenia skutki może spowodować wykonanie zaskarżonego postanowienia, a nie wynika to w żaden sposób z jego charakteru, sąd odmówił wstrzymania jego wykonania na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a.

A. P.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.