Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 773163

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 października 2010 r.
II SA/Łd 935/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak - Kolczyńska.

Sentencja

Dnia 22 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 22 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) roku, Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: - odrzucić skargę. K.O.

Uzasadnienie faktyczne

A. M. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 2 września 2010 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie powyższe zostało uznane za doręczone skarżącej z dniem 27 września 2010 r..

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), stanowi, że od skargi pobiera się wpis. Wysokość wpisu została określona na podstawie unormowania § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd (art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Zarządzeniem Przewodniczącego wezwano stronę do uzupełnienia braków skargi. Zarządzenie to zostało, na mocy art. 73 § 1 i 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uznane za doręczone z dniem 27 września 2010 r.. Termin do wykonania zarządzenia ekspirował zatem z dniem 4 października 2010 r.. Pomimo upływu terminu skarżąca nie uiściła wpisu od skargi. W tym też czasie skarżąca nie wniosła o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

W tej sytuacji skarga, na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.