Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 773158

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 13 października 2010 r.
II SA/Łd 931/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Dnia 13 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 13 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. B. i J. B. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) roku, Nr (...) w przedmiocie nakazu zlikwidowania dwóch otworów okiennych postanawia: - odrzucić skargę. K.O.

Uzasadnienie faktyczne

G. B. i J. B. wnieśli skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu zlikwidowania otworów okiennych.

Zarządzeniami Przewodniczącego z dnia 2 września 2010 r. skarżący zostali solidarnie wezwani do nadesłania odpisu skargi oraz do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 (pięćset) złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenia zostały doręczone skarżącym dnia 10 września 2010 r..

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej jako p.p.s.a.), wprowadził dwojakiego rodzaju wymagania, jakim powinna odpowiadać skarga. Przede wszystkim skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Jak każde pismo strony skarga powinna zawierać elementy wskazane w art. 46 i 47 p.p.s.a. Do pisma należy dołączyć jego odpisy dla doręczenia ich stronom (art. 47 § 1 p.p.s.a.).

Od skargi pobiera się wpis (art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a.). Wysokość wpisu została określona na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.

Zarządzeniem Przewodniczącego, doręczonym skarżącym w dniu 10 września 2010 r., wezwano ich solidarnie do nadesłania odpisu skargi i uiszczenia wpisu od skargi. Termin do wykonania zarządzenia ekspirował z dniem 17 września 2010 r.. Pomimo upływu terminu skarżący nie przesłali żądanego odpisu, ani uiścili wpisu od skargi. W tym też czasie skarżący nie wnieśli o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Wobec tego skarga, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.