Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874654

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 listopada 2013 r.
II SA/Łd 925/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień (spr.).

Sędziowie WSA: Renata Kubot-Szustowska, Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2013 r. przy udziale - sprawy ze skargi W. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego - oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.