Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 773154

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 września 2010 r.
II SA/Łd 920/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Agnieszka Grosińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale II po rozpoznaniu w dniu 24 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W.O. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi W.O. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego postanawia przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w Ł., w pozostałym zakresie oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W.O. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2010 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w wysokości 100 złotych.

W dniu 16 września 2010 r. strona skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego.

Ze złożonego na urzędowym formularzu oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, iż skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną. Małżonkowie osiągają dochody z tytułu emerytur w łącznej wysokości 2.500 złotych. Strona posiada mieszkanie o powierzchni 42 m kw. Strona nie zadeklarowała posiadania żadnego innego wartościowego majątku, oszczędności ani papierów wartościowych. Wnioskodawca oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i rzecznikiem patentowym. W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że jest chory na serce, zwyrodnienie kręgosłupa, zatem dużą część dochodów wydaje na lekarstwa.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Zgodnie zaś z art. 246 § 1 p.p.s.a. osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże ona, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Przede wszystkim należy zauważyć, iż stosownie do powyższych przepisów, warunkiem przyznania stronie prawa pomocy jest wykazanie przez stronę, iż występują przesłanki uzasadniające jej udzielenie. W interesie skarżącej leży zatem przedstawienie wszelkich okoliczności, które wskazywałyby na fakt pozostawania w trudnej sytuacji materialnej. Ocena sytuacji materialnej nie sprowadza się tylko do stwierdzenia, że skarżąca uzyskuje lub nie uzyskuje dochodów, ale również polega na zbadaniu, czy posiada ona majątek oraz czy posiada obiektywnie rozumianą zdolność do zdobycia potrzebnych środków finansowych.

Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, iż wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie w części.

Przede wszystkim na uwadze należy mieć fakt, iż skarżący wraz z żoną osiągają regularne dochody z tytułu emerytury w łącznej wysokości 2.500 złotych, a więc średni dochód na członka rodziny wynosi 1.250 złotych. Małżonkowie mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, gdyż posiadają mieszkanie. Powyższe okoliczności powodują, iż skarżący nie może zostać uznany za osobę ubogą, która nie posiada jakichkolwiek środków na udział w postępowaniu przed sądem administracyjny. W ocenie Referendarza sądowego, o ile strona skarżąca jest w stanie partycypować w kosztach postępowania i opłaceniu kosztów sądowych (wpis sądowy jest minimalny i wynosi 100 złotych), to już opłata wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru może spowodować uszczerbek dla utrzymania skarżącego i jego rodziny. Stąd też zasadne stało się przyznanie prawa pomocy jedynie w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego.

Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.