II SA/Łd 919/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2630944

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 marca 2019 r. II SA/Łd 919/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Sieniuć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. S. od decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...) znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki części budynku postanawia: odrzucić sprzeciw. Lp/

Uzasadnienie faktyczne

A. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi sprzeciw od decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...) znak: (...) uchylającą decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta P. z dnia (...) nr (...) i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Wspomnianą decyzją organ I instancji nakazał wykonać w terminie do 31 lipca 2018 r. rozbiórkę części nieużytkowanego budynku biurowego po byłych Zakładach A położonego przy ul. A 19 w P. w następującym zakresie:

- rozbiórkę ściany wschodniej budynku do poziomu byłego stropu nad parterem, pozostawiając przyległe do ścian szczytowych pilastry,

- do czasu zakończenia prac rozbiórkowych zapewnić strefę bezpieczną o szerokości 6,0 m, która winna być wygrodzona trwałym ogrodzeniem i oznakowana znakami ostrzegającymi o grożącym niebezpieczeństwie (Strefa pasa drogowego ulicy A przylegająca bezpośrednio do nieruchomości przy ul. A 19 w P., na której znajduje się budynek biurowy po byłych zakładach A), jak również usunąć luźne części muru ściany wschodniej.

W powyższej decyzji wskazano również, że prace opisane wyżej winny być prowadzone w oparciu o wnioski i zalecenia zawarte w opinii technicznej sporządzonej przez dr inż. J. K. posiadającego uprawnienia budowlane o nr (...) pod nadzorem osoby (osób) posiadających stosowne uprawnienia budowlane. O wykonaniu powyższego obowiązku należy zawiadomić Inspektorat, załączając oświadczenie osoby kierującej tymi robotami.

Wnoszący sprzeciw wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji organu II instancji.

W odpowiedzi na sprzeciw (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. wniósł o jego oddalenie.

Na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II z dnia 21 września 2018 r. wnoszący sprzeciw został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od powyższego sprzeciwu w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia sprzeciwu. Powyższe wezwanie wnoszący sprzeciw otrzymał w dniu 4 października 2018 r.

Następnie A. S. wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy.

Zarządzeniem referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi z dnia 19 listopada 2018 r. pozostawiono powyższy wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpatrzenia. Powyższe zarządzenie z dnia 19 listopada 2018 r. zostało doręczone wnoszącemu sprzeciw w dniu 6 grudnia 2018 r. A. S. nie wniósł sprzeciwu od powyższego zarządzenia.

Zarządzeniem Sędziego sprawozdawcy z dnia 21 grudnia 2018 r. wezwano A. S. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 złotych od wniesionego sprzeciwu, w terminie 7 dni, pod rygorem jego odrzucenia. Powyższe wezwanie zostało doręczone wnoszącemu sprzeciw w dniu 17 stycznia 2019 r. W zakreślonym terminie wnoszący sprzeciw nie uiścił wpisu od sprzeciwu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Sprzeciw podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - przywoływanej dalej w skrócie jako: "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2). Natomiast w myśl z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Jednakże skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3). Sąd odrzuca skargę postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.). Do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (art. 64b § 1 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu od sprzeciwu wnoszący sprzeciw otrzymał 17 stycznia 2019 r., a zatem termin na uiszczenie wpisu upłynął bezskutecznie w dniu 24 stycznia 2019 r.

W odniesieniu do powyższego stwierdzić należy, że sprzeciw nie mógł otrzymać prawidłowego biegu wskutek nie uiszczenia wpisu sądowego. Pomimo prawidłowego wezwania oraz pouczenia o konsekwencjach, wnoszący sprzeciw nie uzupełnił powyższego braku. Sprzeciw podlega zatem odrzuceniu.

Z powyższych względów Sąd orzekł, na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 64b § 1 p.p.s.a., jak w sentencji postanowienia.

Lp/

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.