Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 listopada 2006 r.
II SA/Łd 918/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17 stycznia 2006 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym pod sygn. akt. II SA/Łd 47/06 została zarejestrowana skarga A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków.

Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi A. K., oddalił skargę oraz nakazał wypłacić z funduszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. na rzecz adwokat K. M. - Kancelaria Adwokacka w Ł. kwotę 300,00 (trzysta) złotych zawierającą należny podatek VAT z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W dniu 26 października 2006 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym pod sygn. akt. II SA/Łd 918/06 ponownie została zarejestrowana skarga A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.

Zgodnie z art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - powołanej dalej jako p.p.s.a., sąd odrzuca skargę:

1)

jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;

2)

wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia;

3)

gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;

4)

jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;

5)

jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

6)

jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż sprawa ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia 10 listopada 2005 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków została już prawomocnie osądzona wyrokiem z dnia 21 czerwca 2006 r.

W związku z treścią art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a. należało więc uznać, iż okoliczność ta stanowi przesłankę odrzucenia wniesionej skargi.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.