Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 773153

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 września 2010 r.
II SA/Łd 917/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak - Kolczyńska.

Sentencja

Dnia 24 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 24 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. D. i H. D. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Z. D. i H. D. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) roku, Nr (...) (znak: (...)) w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku gospodarczego postanawia: - wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. K.O.

Uzasadnienie faktyczne

Z. D. i H. D. wnieśli skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku gospodarczego. W treści skargi strona wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji podnosząc, iż rozbiórka budynku, uwzględniając nakład środków i skutki rozbiórki, narazi skarżących na niepowetowaną szkodę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), po przekazaniu sądowi skargi, Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Konstrukcja przepisu art. 61 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wylicza wyczerpująco przesłanki wstrzymania wykonania decyzji, a inicjatywa do wykazywania tych okoliczności przysługuje stronie skarżącej (por. postanowienie NSA z dnia 18 czerwca 2004 r., FZ 138/04, nie publ.).

Badając zasadność wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego do sądu administracyjnego aktu organu administracji publicznej, Sąd wszechstronnie rozważył wszelkie okoliczności, mając na uwadze przede wszystkim fakt, iż celem instytucji wstrzymania wykonania aktu jest jedynie tymczasowe ukształtowanie stosunków do czasu rozpoznania skargi przez sąd administracyjny. Na tej podstawie Sąd ocenił, że wniosek strony skarżącej zasługuje na uwzględnienie. Zdaniem Sądu, skarżący wykazali, w sposób należyty, iż wykonanie decyzji nakładającej obowiązek rozbiórki, na obecnym etapie postępowania, spowoduje wyrządzenie znacznej szkody i trudne do odwrócenia skutki.

Podkreślić należy, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest formą ochrony tymczasowej dla strony. Strona powinna liczyć się z tym, że w razie prawomocnego oddalenia skargi, będzie zobowiązana wykonać nakaz rozbiórki.

W tej sytuacji Sąd, na mocy art. 61 § 3 i 5 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.