Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 773149

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 23 września 2010 r.
II SA/Łd 914/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 23 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. B. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych po rozpoznaniu wniosku T. B. utrzymał w mocy decyzję własną z dnia (...) r. w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji. Jak wynika z akt administracyjnych sprawy przedmiotową decyzję, zawierającą pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W., T. B. odebrała w dniu (...) r.

W dniu (...) r. T. B. nadała na poczcie przesyłkę, zawierającą skargę na powyższą decyzję, adresowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. Przedmiotową skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. przesłał do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. W aktach administracyjnych sprawy znajduje się koperta, w której skarga została przesłana do organu, opatrzna datą (...) r. oraz pismo opatrzone prezentatą organu, z której wynika, iż przedmiotowa skarga wpłynęła do organu w dniu (...) r.

W dniu 25 sierpnia 2010 r. skarga T. B. wraz z odpowiedzią na skargę Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) powoływanej dalej jako p.p.s.a., skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie zaś z przepisem art. 54 § 1 ww. ustawy, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Jednocześnie stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 ww. ustawy, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Termin do wniesienia skargi jest zachowany wówczas, gdy przed upływem 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia skarga wniesiona zostanie do sądu za pośrednictwem organu lub gdy strona odda skargę w polskim urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu terminu do godz. 24.00 (postanowienie WSA z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1515/06, niepubl.). Termin określony przez ustawodawcę w powołanym przepisie art. 53 § 1 p.p.s.a. jest terminem ustawowym i nie może być dowolnie skracany ani przedłużany zarówno z urzędu, jak i na żądanie strony postępowania.

Istotne jest także, aby skarga została wniesiona za pośrednictwem właściwego organu, w przypadku bowiem wniesienia skargi bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego, za pośrednictwem niewłaściwego organu administracji publicznej lub za pośrednictwem niewłaściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, sąd ten lub organ powinien przekazać sprawę właściwemu organowi, a o zachowaniu terminu do wniesienia skargi, określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a. decyduje data nadania skargi przez sąd (lub organ) pod adres właściwego organu (por. postanowienie NSA z dnia 29 maja 2008 r., I FSK 631/08, dostępny w Systemie Informacji Prawnej LEX, Lex nr 505351).

W niniejszej sprawie T. B. skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., który przesłał skargę organowi właściwemu tj. Kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. Oznacza to, iż terminem wniesienia skargi do tutejszego Sądu nie jest data nadania przesyłki przez skarżącą, a data nadania skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. Ważne jest, iż termin do wniesienia skargi należy uznać za zachowany nie tylko wtedy, gdy w ustawowym terminie strona nadała skargę w polskim urzędzie pocztowym na adres organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, lecz także wtedy, gdy uczynił to sąd, do którego strona bezpośrednio skierowała skargę. W niniejszej sprawie moglibyśmy mówić zatem o zachowaniu terminu wyłącznie w przypadku, gdyby Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. nadał przesyłkę zawierającą skargę do organu właściwego w terminie otwartym do wniesienia skargi tj. w terminie 30 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji stronie, które to doręczenie miało miejsce w dniu (...) r. Jak wynika z akt sprawy termin ten nie został zachowany, w konsekwencji uzasadnione jest stanowisko, iż strona, pomimo zawartego w zaskarżonej decyzji pouczenia o sposobie i terminie wniesienia skargi, uchybiła terminowi wyznaczonemu w przepisie art. 53 § 1 p.p.s.a.

W tym miejscu wyjaśnić należy, iż wobec niekwestionowanej zasady wnoszenia skargi za pośrednictwem właściwego organu, wpływ skargi bezpośrednio wniesionej do sądu administracyjnego, tym bardziej nie właściwego miejscowo sądu administracyjnego, nie stanowi złożenia skargi w rozumieniu art. 54 § 1 p.p.s.a, a skoro tak to na tym etapie nie działa ochrona strony przed konsekwencjami nieznajomości prawa i zasad udzielania pomocy stronom wyrażona w art. 6 p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z dnia 26 czerwca 2008 r., I OZ 463/08, dostępny w LEX, Lex nr 493793).

Z tych wszystkich względów Sąd na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.