Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 773147

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 14 października 2010 r.
II SA/Łd 911/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 14 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej A S.A. z siedzibą w Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie ze skargi A S.A. z siedzibą w Ł. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) r. Nr (...) znak: (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną;

2.

zwrócić stronie skarżącej A S.A. z rachunku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem wpisu od skargi kasacyjnej, zaksięgowaną w dniu (...) r. pod pozycją (...). ar

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu sprawy ze skargi A S.A. z siedzibą w Ł. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia, oddalił skargę.

W dniu 18 stycznia 2010 r. pełnomocnik strony skarżącej, radca prawny J. S., wniosła o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, które odebrała w dniu 10 lutego 2010 r.

W dniu 22 marca 2010 r. pełnomocnik strony złożył skargę kasacyjną od powyższego orzeczenia Sądu, jednocześnie wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i uiścił wpis sądowy.

Postanowieniem z dnia 30 marca 2010 r. Sąd odrzucił wniosek strony skarżącej o przywrócenie terminu. Na skutek rozpoznania zażalenia strony skarżącej Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 marca 2010 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Postanowieniem z dnia 28 lipca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Na rozstrzygniecie to strona skarżąca złożyła zażalenie, po którego rozpoznaniu Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 7 października 2010 r. oddalił zażalenie Spółki.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 177 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) powoływanej dalej jako p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Z kolei, jak wynika wprost z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Przytoczony przepis art. 177 ww. ustawy obliguje stronę do zachowania terminu do wniesienia skargi, a jednocześnie wymaga, aby skarga kasacyjna została złożona do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie.

Jak wynika z przywołanych okoliczności sprawy, strona skarżąca wraz ze skargą kasacyjną wniosła o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Wniosek o przywrócenie terminu był przedmiotem dwukrotnej analizy tutejszego Sądu, jak również Naczelnego Sądu Administracyjnego, ostatecznie jednakże postanowieniem z dnia 28 lipca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Postanowienie to, pomimo jego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie zostało wyeliminowane z obrotu prawnego, co oznacza, iż termin do złożenia skargi kasacyjnej nie został przywrócony.

Reasumując, skarga kasacyjna Spółki A wniesiona została z uchybieniem terminu, nie została zatem skutecznie wniesiona i nie wszczyna kontroli instancyjnej.

Z tych wszystkich względów Sąd na podstawie art. 177 § 1 w związku z art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji.

O zwrocie wpisu sądowego od skargi kasacyjnej orzeczono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 ww. ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.