Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 773143

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 12 października 2010 r.
II SA/Łd 908/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Leszek Foryś (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 12 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M.P. i k.p. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) Nr (...) (znak: (...)) w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych - ulic postanawia przyznać M.P. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

M.P. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie jej od kosztów sądowych, w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych - ulic.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, iż M.P. od trzech lat znajduje się w separacji z mężem i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę w wysokości 1.320 zł brutto. Skarżąca jest współwłaścicielem 62-metrowego domu oraz działki o powierzchni 1253 m2. W uzasadnieniu wniosku podniosła, że pracuje poza miejscem zamieszkania, w związku z czym miesięcznie przeznacza 200 zł na dojazd do pracy. Z uwagi zatem na niskie dochody nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji uznać należało, iż wniosek skarżącej zasługuje na uwzględnienie. M.P. nie jest bowiem w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Biorąc pod uwagę niewielkie dochody, uzasadnione jest, zdaniem referendarza sądowego, przyznanie wnioskodawczyni prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie jej od kosztów sądowych.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.