Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855561

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 30 października 2014 r.
II SA/Łd 906/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska.

Sędziowie: WSA Jolanta Rosińska, NSA Grzegorz Szkudlarek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2014 r. przy udziale - sprawy ze skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z powodu niedotrzymania ustalonych terminów zabudowy nieruchomości gruntowej pozostającej w użytkowaniu wieczystym oddala skargę.a.bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.