Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803609

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 3 września 2015 r.
II SA/Łd 884/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia P. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 2015 r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi P. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić zażalenie.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 21 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę P. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (..., nr (...), w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W dniu 20 lutego 2015 r. skarżący P. S. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku. Postanowieniem z dnia 26 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 21 października 2014 r.

W dniu 15 maja 2015 r. skarżący wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 26 lutego 2015 r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, jednocześnie wnosząc o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - w skrócie: "p.p.s.a." - na postanowienie o przywróceniu terminu albo o odmowie jego przywrócenia przysługuje zażalenie.

Stosownie natomiast do art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Z kolei art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest fakt, że skarżący wniósł z uchybieniem terminu zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 2015 r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 21 października 2014 r. Odpis tego postanowienia wraz z uzasadnieniem został bowiem doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 23 marca 2015 r., a zatem ustawowy termin do wniesienia zażalenia upływał w dniu 30 marca 2015 r. Tymczasem skarżący wniósł zażalenie dopiero w dniu 15 maja 2015 r. Co prawda jednocześnie z zażaleniem skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 26 lutego 2015 r., jednakże postanowieniem z dnia 9 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Postanowienie jest prawomocne.

W związku z tym sąd, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.