Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 23 listopada 2006 r.
II SA/Łd 880/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...), (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 września 2006 r. skarżąca - A. S. wniosła do sądu administracyjnego skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...), (...), (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę.

Wezwaniem, doręczonym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dniu 24 października 2006 r., Sąd zobowiązał skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia przez uiszczenie, stosownie do treści § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpisu sądowego w kwocie 500,00 zł oraz nadesłanie dwóch odpisów skargi poświadczonych za zgodność lub własnoręcznie podpisanych.

Pomimo wezwania skarżąca nie uzupełniła powyższych braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W rozpoznawanej sprawie, skarżąca pomimo wezwania, skutecznie doręczonego w dniu 24 października 2006 r., do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia przez uiszczenie należnego wpisu sądowego i nadesłanie dwóch odpisów skargi poświadczonych za zgodność lub własnoręcznie podpisanych, nie uzupełniła powyższych braków formalnych.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę odrzucił.