II SA/Łd 873/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112092

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 stycznia 2021 r. II SA/Łd 873/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Sieniuć.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.Ż., Ł. M. i Z. L. na uchwałę Rady Gminy Ozorków z dnia 27 lutego 2020 r. nr XXIII/196/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozorków postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne ze skargi Ł.M.;

2. zwrócić skarżącemu Ł.M. z funduszu Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną w dniu 22 grudnia 2020 r. pod pozycją (...);

3. odrzucić skargę Z.L. dc

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 9 listopada 2020 r. Z. Ż., Ł. M. i Z. L. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę Rady Gminy Ozorków z dnia 27 lutego 2020 r. nr XXIII/196/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozorków.

Wobec uiszczenia wpisu sądowego przez Z. Ż. w kwocie 300 zł oraz wskazania w tytule przelewu, że wpis dotyczy skargi na "uchwały Rady Gminy Ozorków Z. Ż., Ł. M., Z. L.", na mocy zarządzeń z dnia 15 grudnia 2020 r. każdy ze skarżących został wezwany do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi o kwotę 200 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto, skarżący na mocy zarządzenia z dnia 15 grudnia 2020 r. zostali wezwani do usunięcia braków formalnych skargi poprzez wskazanie numerów PESEL - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania w powyższym zakresie zostały doręczone Ł. M. w dniu 28 grudnia 2020 r., Z. L. w dniu 23 grudnia 2020 r., a Z. Ż. w dniu 21 grudnia 2020 r.

Wpisy sądowe od skargi uiścili w dniu 21 grudnia 2020 r. Z. Ż. i Ł. M. Ponadto, w pismach z dnia 22 grudnia 2020 r. Z. Ż. i Ł. M. wskazali swoje numery PESEL.

W piśmie z dnia 30 grudnia 2020 r. (nadanym w dniu 4 stycznia 2021 r.) Ł. M. oświadczył, że cofa skargę wniesioną na uchwałę Rady Gminy Ozorków z dnia 27 lutego 2020 r. nr XXIII/196/20.

Z kolei w piśmie z dnia 29 grudnia 2020 r. (nadanym w dniu 30 grudnia 2020 r.) Z. L. oświadczył, że cofa skargę wniesioną na uchwałę Rady Gminy Ozorków z dnia 27 lutego 2020 r. nr XXIII/196/20, wskazując jednocześnie swój numer PESEL.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Postępowanie ze skargi Ł. M. podlegało umorzeniu.

Stosownie do przepisu art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) powoływanej dalej w uzasadnieniu jako "p.p.s.a.", sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Z kolei zgodnie z art. 60 p.p.s.a. strona skarżąca może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże sąd, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Badając dopuszczalność cofnięcia skargi przez skarżącego Ł. M. sąd nie dostrzegł okoliczności przemawiających za uznaniem, iż cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności (art. 60 p.p.s.a.).

Wobec powyższego sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., umorzył postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi Ł. M. (punkt 1). O zwrocie wpisu sądowego od skargi sąd orzekł w punkcie 2 sentencji postanowienia, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Skarga Z. Li. podlegała natomiast odrzuceniu.

Zgodnie bowiem z treścią art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a., od skargi pobiera się wpis. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie zarządzenie wzywające Z. L. do uzupełnienia wpisu od skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 23 grudnia 2020 r., zatem siedmiodniowy termin na wykonanie wezwania upływał w dniu 30 grudnia 2020 r. Skarżący nie uiścił jednak wpisu sądowego od skargi, ani nie złożył wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Biorąc pod uwagę powyższe należało stwierdzić, że brak fiskalny skargi Z. L. nie został uzupełniony, zatem skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., o czym sąd orzekł w punkcie 3 sentencji postanowienia.

Z. L. w piśmie z dnia 29 grudnia 2020 r. oświadczył co prawda, że cofa skargę, jednak cofnięcie skargi jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy skarga nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu. Innymi słowy, strona może cofnąć skargę, jeżeli wszczęła ona postępowanie sądowoadministracyjne, tzn. skarga jest dopuszczalna i nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu. Jak stanowi art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Badanie dopuszczalności złożonego oświadczenia o cofnięciu skargi, jak i umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., może mieć zatem miejsce tylko wówczas, gdy skarga została wniesiona skutecznie. W konsekwencji powyższego przyjąć należy, że cofnięcie skargi, jako czynność dyspozycyjna strony (rozumiana jako wyraz przyznanego prawa do rozporządzalności skargą) może mieć miejsce tylko wówczas, gdy skarga jest dopuszczalna i nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Op 155/13, LEX nr 1344362). W przedmiotowej sprawie oświadczenie o cofnięciu skargi złożone przez Z. L. nie mogło odnieść zamierzonego skutku, bowiem brak fiskalny jego skargi nie został uzupełniony, a co za tym idzie skardze nie można było nadać dalszego biegu.

W sprawie ze skargi Z. Ż. na uchwałę Rady Gminy Ozorków z dnia 27 lutego 2020 r. nr XXIII/196/20, wobec uzupełnienia przez tego skrzącego braków skargi, podejmowane będą dalsze czynności procesowe zmierzające do rozpoznania sprawy.

a. bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.