Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989302

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 25 lutego 2009 r.
II SA/Łd 855/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Zgierski (spr.).

Sędziowie WSA: Jolanta Rosińska, Barbara Rymaszewska.

Sentencja

Dnia 25 lutego 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2009 r. przy udziale -- sprawy ze skargi M. P. i T. P. na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie: zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. uchyliło w całości postanowienie Wójta Gminy N. z dnia (...) w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy i zawiesiło postępowanie wszczęte wnioskiem M. i T. P. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji w miejscowości W. przy ul. A, do czasu rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 grudnia 2007 r., którym stwierdzono nieważność uchwały Rady Gminy N. z dnia (...), Nr (...), w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy N.

Na ostateczne postanowienie T. i M. P. złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, wnosząc o jego uchylenie, jak również uchylenie postanowienia organu I instancji. Rozstrzygnięciu zarzucili naruszenie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 144 i w związku z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

W ocenie skarżących organ odwoławczy nie uzasadnił należycie poglądu, że postępowanie toczące się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Stwierdzili, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych, że istnienie związku przyczynowego pomiędzy postępowaniem przed NSA, a postępowaniem w sprawie ustalenia warunków zabudowy, nie stanowi zagadnienia wstępnego. Podkreślili, że w wyniku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 grudnia 2007 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązywał. Istniały zatem przesłanki do wydania decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. wniosło o jej oddalenie.

Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w dniu 25 lutego 2009 r. pełnomocnik Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na fakt, że postanowieniem z dnia (...) Wójt Gminy N. podjął zawieszone postępowanie, a następnie umorzył je decyzją z dnia (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W rozpatrywanej przez Sąd sprawie zawieszone postępowanie, dotyczące ustalenia warunków zabudowy, zostało podjęte z uwagi na ustanie przyczyny zawieszenia, a następnie umorzone. Tym samym postępowanie sądowe w przedmiocie zawieszenia postępowania, wszczęte skargą M. i T. P., stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, na mocy przepisu art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.