II SA/Łd 849/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112713

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 r. II SA/Łd 849/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Grosińska-Grzymkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.P.-B. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania budowy postanawia: odrzucić skargę. dc

Uzasadnienie faktyczne

J.P.-B. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi pismo kwestionujące m.in. działanie organów nadzoru budowlanego w sprawie budowy warsztatu samochodowego wraz ze stanowiskiem diagnostycznym przy ul. A 14 w K.

Zarządzeniem Z-cy Przewodniczącego Wydziału II z 22 października 2020 r. powyższe pismo potraktowane zostało jako skarga na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. z (...) r., nr (...), w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania opisanej na wstępie budowy.

W odpowiedzi na skargę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Z. wniósł o odrzucenie skargi z uwagi na jej niedopuszczalność.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - w skrócie: "p.p.s.a." - skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarżący wniósł do sądu administracyjnego skargę na postanowienie mające charakter pierwszoinstancyjny. Od tego postanowienia przysługiwał środek zaskarżenia w toku postępowania administracyjnego w postaci zażalenia do (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wniesiona w niniejszej sprawie skarga bezpośrednio na postanowienie organu I instancji jest niedopuszczalna. Przepis art. 52 § 1 p.p.s.a. wyraźnie bowiem przewiduje możliwość wniesienia skargi dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia.

Jak wynika natomiast z akt sprawy na skutek zażalenia skarżącego (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. postanowieniem z (...) r., nr (...), uchylił w całości postanowienie organu I instancji z (...) r., nr (...), a sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W stanie rzeczy sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 52 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

dc

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.