Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855612

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 października 2014 r.
II SA/Łd 799/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 29 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.