Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803605

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 października 2015 r.
II SA/Łd 795/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Zgierski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 9 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. i Z. K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A. i Z. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) Nr (...) (znak: (...)) w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku gospodarczego postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji lf.

Uzasadnienie faktyczne

A. i Z. K. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku gospodarczego, wnosząc jednocześnie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wskazali, że wykonanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu doprowadzi do nieodwracalnych skutków prawnych i faktycznych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w § 1 art. 61, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przesłanką uzasadniającą wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest możliwość jej wykonania i prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu ma charakter wyjątkowy, a jego warunkiem jest uprawdopodobnienie istnienia przesłanek wymienionych w cytowanym przepisie, tj. niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zdaniem Sądu wniosek zasługuje na uwzględnienie. Wykonanie zaskarżonej decyzji, przed rozpoznaniem skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, może wyrządzić skarżącym znaczną szkodę i spowodować trudne do odwrócenia skutki. Spełniona zatem została ustawowa przesłanka do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 61 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.