Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803602

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 1 października 2015 r.
II SA/Łd 773/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu w sprawie ze skargi B. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. nr (...) z dnia (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki zbiornika na nieczystości postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

B. P. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Ł. nr (...) z dnia (...) utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. nr (...) z dnia (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki zbiornika na nieczystości na działce nr 59 w miejscowości D.

Jednocześnie skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.- dalej p.p.s.a.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Podkreślenia także wymaga, iż na tym etapie postępowania Sąd nie ocenia merytorycznie sprawy, a jedynie bada czy wykonanie decyzji może spowodować konsekwencje wskazane w art. 61 § 1 i 3 p.p.s.a.

Nadto zaznaczyć wypada, że instytucja wstrzymania wykonania odnosi się jedynie do takich zaskarżonych aktów lub czynności, które podlegają wykonaniu, tj. nakazują stronie wykonanie nałożonego na nią obowiązku lub dokonanie określonej czynności podlegającej wyegzekwowaniu w trybie postępowania egzekucyjnego. Zdaniem sądu przez pojęcie "wykonania aktu administracyjnego" należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub przymusowy zaistnienia takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Wykonalność dotyczy zatem aktów zobowiązujących, które ustalają dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone określone obowiązki, oraz aktów, na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony (por. postanowienie NSA z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. akt II FSK 136/09, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

W ocenie Sądu zaskarżona decyzja WINB o utrzymaniu w mocy decyzji organu I instancji w sprawie nakazu rozbiórki kwalifikuje się do aktów podlegających wykonaniu.

Natomiast "trudne do odwrócenia skutki" to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (zob. postanowienie NSA z dnia 13 maja 2010 r., sygn. akt II FSK 182/10). Przechodząc do merytorycznego rozpoznania wniosku, w oparciu o charakter zaskarżonej decyzji należało przyjąć, że jej wykonanie zrodzi przesłanki wskazane w treści art. 61 § 3 p.p.s.a. Z przeglądu orzecznictwa wypracowanego na tle omawianej instytucji wyłania się bowiem jednolite stanowisko, że nakaz rozbiórki obiektu budowlanego przed zakończeniem sprawy sądowoadministracyjnej, ze swej istoty wiąże się z potencjalnym niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W sprawach rozbiórki obiektu, trwałe skutki wykonania decyzji administracyjnych są w zasadzie nieuniknione. Co do zasady bowiem wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego pociąga za sobą trudne do odwrócenia skutki, bowiem najczęściej prowadzi do zniszczenia co najmniej części użytych do jego budowy materiałów budowlanych. Wykonanie rozbiórki może pociągnąć za sobą także niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w związku z koniecznością jego odbudowy, jeżeli okazałoby się, że w wyniku uwzględnienia skargi decyzja nakładająca obowiązek rozbiórki zostałaby uchylona. Wówczas udzielona ochrona sądowa może okazać się iluzoryczna (por. postanowienie NSA z dnia 19 września 2012 r. sygn. akt II OZ 785/12). Dokonanie rozbiórki będącego przedmiotem sprawy zbiornika na nieczystości spowoduje bowiem trwałą zmianę, a przywrócenie stanu pierwotnego niewątpliwie wymagałoby znacznych nakładów, w tym także finansowych.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.