Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803601

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 października 2015 r.
II SA/Łd 772/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. O. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. O. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki nadbudowanego i przebudowanego budynku gospodarczego postanawia: - wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. LS

Uzasadnienie faktyczne

M. O. złożył skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu rozbiórki nadbudowanego i przebudowanego budynku gospodarczego. W treści skargi jej autor wniósł m.in. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wskazując, iż wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki przed rozpoznaniem skargi może łączyć się z niebezpieczeństwem powstania szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Konstrukcja przepisu art. 61 § 3 p.p.s.a., wylicza wyczerpująco przesłanki wstrzymania wykonania decyzji, a inicjatywa do wykazywania tych okoliczności przysługuje stronie skarżącej (por. postanowienie NSA z dnia 18 czerwca 2004 r., FZ 138/04, dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl).

Badając zasadność wniosku o wstrzymanie wykonania aktu organu administracji publicznej, sąd wszechstronnie rozważył wszelkie okoliczności, mając na uwadze przede wszystkim fakt, iż celem instytucji wstrzymania wykonania aktu jest jedynie tymczasowe ukształtowanie stosunków. Na tej podstawie sąd ocenił, że wniosek strony skarżącej zasługuje na uwzględnienie. Zdaniem sądu, skarżący wykazał, w sposób należyty, iż wykonanie decyzji nakładającej obowiązek rozbiórki, na obecnym etapie postępowania, spowoduje wyrządzenie znacznej szkody i trudne do odwrócenia skutki. W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, iż rozbiórka każdego obiektu budowlanego niezależnie od jego wielkości i wartości materialnej, z samej istoty tej czynności, może spowodować trudne do odwrócenia skutki (por. np. wyrok NSA z dnia 20 marca 2013 r., II OSK 779/12, Lex nr 1356247 oraz postanowienia NSA: z dnia 23 stycznia 2013 r., II OSK 29/13, Lex nr 1274409; z dnia 22 listopada 2012 r., II OSK 2755/12, Lex nr 1240722; z dnia 5 października 2012 r., II OZ 863/12, Lex nr 1252291 i inne).

Podkreślić należy, iż wstrzymanie wykonania jest formą ochrony tymczasowej dla strony. Strona powinna liczyć się z tym, że w razie prawomocnego oddalenia skargi, będzie zobowiązana wykonać nakaz rozbiórki.

W tej sytuacji Sąd, na mocy art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.