Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803600

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 października 2015 r.
II SA/Łd 771/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. N. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez gminę własności części nieruchomości postanawia: odrzucić skargę. LS

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 sierpnia 2015 r. A. N. reprezentowana przez pełnomocnika E. R. (ojca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę decyzję Wojewody (...) z dnia (...) w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez gminę własności części nieruchomości.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - przywoływanej dalej w tekście jako "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. W myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Z załączonych do akt administracyjnych dokumentów wynika, że kwestionowane rozstrzygnięcie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 3 lipca 2015 r. Zgodnie z pouczeniem zawartym w uzasadnieniu skarżonej decyzji, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi należało wnieść za pośrednictwem Wojewody (...) w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. Zatem, termin do złożenia skargi, który biegł od dnia 4 lipca 2015 r. do dnia 3 sierpnia 2015 r. (dzień 2 sierpnia 2015 r. - niedziela) upłynął bezskutecznie. Skarga do tutejszego sądu została wniesiona w dniu 12 sierpnia 2015 r., a więc z upływem zakreślonego terminu. Jednocześnie dodać trzeba, że w motywach skargi strona nie wnioskowała o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Z tego też powodu sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.