Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2856956

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 28 listopada 2014 r.
II SA/Łd 769/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska (spr.).

Sędziowie: WSA Jolanta Rosińska, NSA Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2014 r. sprawy ze skargi J. S. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...), znak: (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie budowy przyłącza wody oddala skargę.a.bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.