Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840357

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 listopada 2015 r.
II SA/Łd 767/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska (spr.).

Sędziowie WSA: Renata Kubot-Szustowska, Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2015 r. sprawy ze skargi S. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności wynikających z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oddala skargę.a.bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.