Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026859

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 lutego 2009 r.
II SA/Łd 754/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z. O. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) roku Nr (...) (znak: (...)) w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej postanawia: - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. K.O.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 14 listopada 2008 r. oddalił skargę Z. O. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) roku w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej.

W dniu 20 listopada 2008 r. strona wystąpiła ona z o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku oraz z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 12 grudnia 2008 r. przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Natomiast, odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 16 grudnia 2008 r..

W dniu 31 stycznia 2009 r. pełnomocnik ustanowiony z urzędu - adw. K. P. złożyła skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu pełnomocnik wskazała, że została wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką, jako kandydat do na pełnomocnika z urzędu w treści pisma z dnia 15 stycznia 2009 r.. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o osobie pełnomocnika, skarżący przesłał, za pośrednictwem poczty, pełnomocnictwo dla wyznaczonego adwokata.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 86 § 1 zd. I ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Z unormowania przepisu art. 86 i 87 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, iż aby Sąd przywrócił termin niezbędnym jest spełnienie kumulatywnie 4 przesłanek, a mianowicie:

-

przywrócenie terminu możliwe jest jedynie na wniosek strony (vide art. 86 § 1 zd. I i art. 87 § 1);

-

pismo w wnioskiem należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1);

-

w piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2);

-

wraz z wnioskiem należy dokonać czynności, której niedokonano w terminie (art. 87 § 4).

Konstatując, przywrócenie terminu m.in. do wniesienia skargi kasacyjnej, może nastąpić tylko z ważnych powodów, co do których zainteresowany uprawdopodobni, że wystąpiły bez jego winy. Te ważne powody wskazać powinny na obiektywne, niezależne od strony, w tym również od pełnomocnika strony, przyczyny uchybienia terminu.

W przedmiotowej sprawie pełnomocnik strony skarżącej w uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu wskazał, że pismem z dnia 15 stycznia 2009 r. został delegowany do reprezentowania strony w postępowaniu. Skarga kasacyjna wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia została nadana listem poleconym na adres Sądu dnia 31 stycznia 2009 r.. Z dokumentów załączonych do akt sądowych wynika, że pełnomocnik strony w dniu 30 stycznia 2009 r. przeglądała akta sądowe i wniosła o sporządzenie kserokopii z tych akt. W tym też dniu wpłynęło do akt sądowych pełnomocnictwo udzielone przez skarżącego dla adw. K. P.

Analizując przedmiotowy stan faktyczny należy podać, że zostały spełnione wszystkie warunki wynikające z treści art. 86 i 87 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W szczególności, pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej z zachowaniem 7 - dniowego terminu dopełniając czynności, której nie dokonano (czyli składając samą skargę kasacyjną). W odniesieniu do argumentów uprawdopodabniających brak winy w uchybieniu terminu należy podać, iż Sąd uznał ich zasadność. Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak zawinienia i stanowiących ważny powód Sąd zaliczył brak wiedzy o potrzebie reprezentowania strony w postępowaniu.

Wobec podanych powyższej okoliczności wniosek pełnomocnika strony skarżącej, Sąd uznał za uzasadniony i na podstawie art. 86 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przywrócił termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.