II SA/Łd 743/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2442469

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 lutego 2018 r. II SA/Łd 743/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lutego 2018 r. sprawy ze sprzeciwu A. G. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - skarżącej A.G. kwotę 400 (czterysta) złotych, stanowiącą nadpłatę uiszczonego wpisu sądowego od sprzeciwu, zaksięgowaną w dniu 1 września 2017 r., pod pozycją (...) IB

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 września 2017 r. A.G. wniosła do sądu administracyjnego sprzeciw na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...), nr (...), w przedmiocie warunków zabudowy. Tytułem wpisu sądowego od sprzeciwu uiszczono kwotę 500 złotych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - w skrócie: "p.p.s.a." - od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2).

W dniu wniesienia skargi i uiszczenia wpisu sądowego od sprzeciwu obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) - zwane dalej: "rozporządzeniem". Jednakże ówczesne brzmienie rozporządzenia nie przewidywało szczególnych zasad uiszczania wpisów od sprzeciwów od decyzji, w związku z tym w niniejszej sprawie należało uiścić wpis w wysokości przewidzianej dla skarg na decyzje z zakresu zagospodarowania przestrzennego - 500 zł (§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia).

W dniu 27 listopada 2017 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 2263) - zwane: "rozporządzeniem zmieniającym" - w myśl którego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w § 2 w ust. 1 dodano pkt 6a, zgodnie z którym wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach sprzeciwów od decyzji - 100 zł. Rozporządzenie zmieniające weszło w życie w dniu 7 grudnia 2017 r.

W § 2 pkt 1 ww. rozporządzenie zmieniające nałożyło na sąd obowiązek zwrotu stronie z urzędu różnicy między wysokością wpisu pobranego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego w sprawie sprzeciwu od decyzji a wysokością wpisu należnego, określoną w § 2 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia zmienianego.

W związku z powyższym sąd, na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego orzekł, jak w sentencji.

IB

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.