Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803595

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 października 2015 r.
II SA/Łd 718/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M. i T. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji postanawia: odrzucić skargę. LS

Uzasadnienie faktyczne

B. M. i T. M. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału skarżący zostali wezwani solidarnie do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez złożenie 45 egzemplarzy odpisów skargi podpisanych lub poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie w tym przedmiocie doręczono skarżącym w dniu 3 września 2015 r. Wobec powyższego termin do uzupełnienia braków skargi biegł od dnia 4 września 2015 r. do dnia 10 września 2015 r. i upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej w tekście "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2). Sąd nie podejmie jednak żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący, wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania (art. 220 § 1 ww.p.p.s.a.). Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3).

W rozumieniu art. 47 w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a., do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Odpisami mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej.

Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi (art. 58 § 1 pkt 3).

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że skarżący zostali zobowiązani solidarnie do uzupełnienia braków formalnych oraz braku fiskalnego skargi i pomimo prawidłowego pouczenia o skutkach uchylenia się od wykonania nałożonych obowiązków, w zakreślonym terminie nie uzupełnili braków skargi, co uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu.

Z tych powodów sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a.

LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.