Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840599

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 20 listopada 2015 r.
II SA/Łd 717/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka.

Sędziowie WSA: Barbara Rymaszewska, Joanna Sekunda-Lenczewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2015 r. sprawy ze skargi T. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.