Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802827

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 15 listopada 2017 r.
II SA/Łd 704/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sędziowie WSA: Barbara Rymaszewska (spr.), Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2017 r. sprawy ze skargi S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: odroczyć ogłoszenie orzeczenia do dnia 22 listopada 2017 r., godzina 15:00, sala I. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.