II SA/Łd 7/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2492663

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 maja 2018 r. II SA/Łd 7/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - stronie skarżącej A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych, tytułem nadpłaconego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, zaksięgowaną 30 kwietnia 2018 r., pod pozycją (...). a.tp.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 2 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Łd 7/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. decyzję Wojewody (...) z dnia (...), nr (...), w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

W dniu 30 kwietnia 2018 r. (data nadania pocztą) pełnomocnik strony skarżącej wniósł skargę kasacyjną od ww. wyroku. Tytułem wpisu sądowego od skargi kasacyjnej uiszczono kwotę 500 złotych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) - w skrócie: "p.p.s.a." - od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Przepis § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) stanowi, że wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

Z kolei w myśl art. 225 p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W przedmiotowej sprawie, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, wysokość wpisu sądowego od skargi wynosi 500 zł, natomiast wysokość wpisu sądowego od skargi kasacyjnej wynosi 250 zł (§ 3 rozporządzenia). Tymczasem tytułem wpisu sądowego od skargi kasacyjnej dokonano wpłaty na rachunek sądu kwoty w wysokości 500 zł.

W związku z powyższym sąd, na podstawie art. 225 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

a.

tp.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.