Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722685

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 września 2019 r.
II SA/Łd 679/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Grosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.c. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę. A.B.

Uzasadnienie faktyczne

k.c. wniosła do sądu administracyjnego skargę na decyzję Wojewody (...) z (...) r., nr (...), w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda (...) podtrzymał stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji i w związku z tym wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - w skrócie: "p.p.s.a." - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Stosownie do art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Natomiast w myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Sąd odrzuca skargę postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Z akt sprawy bezsprzecznie wynika, że 21 czerwca 2018 r. pełnomocnikowi skarżącej w postępowaniu administracyjnym doręczono zaskarżoną decyzję, która zawierała pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W związku z tym, że trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego upływał niedzielę, to zgodnie z art. 83 § 2 p.p.s.a. ostatnim dniem terminu do wniesienia skargi był 22 lipca 2019 r. Tymczasem skarga w niniejszej sprawie została nadana pocztą dopiero 23 lipca 2019 r., tj. z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a. Tym samym skarżąca nie zachowała trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi, co uniemożliwia skuteczne wszczęcie postępowania sądowego.

Jednocześnie wskazać należy, że termin do wniesienia skargi jest terminem ustawowym i nie podlega on w żadnym wypadku skracaniu, ani przedłużaniu. Sąd natomiast ma obowiązek z urzędu oceniać zachowanie terminu do wniesienia skargi.

Z tych wszystkich względów sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

A.B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.