Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803593

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 września 2015 r.
II SA/Łd 676/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sędziowie: NSA Grzegorz Szkudlarek (spr.), WSA Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2015 r. sprawy ze skarg J. J. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne postanawia: - zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. LS

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...), nr (...), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł., utrzymało w mocy decyzję Marszałka Województwa (...) z dnia (...), (...), o uznaniu za nienależnie pobrany przez J. J. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 na dziecko J. J., w kwocie 100 zł jednorazowo.

Decyzję z dnia (...), nr (...), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł., utrzymało w mocy decyzję Marszałka Województwa (...) z dnia (...), nr (...), orzekającą o braku uprawnienia do pobranych przez J. J. świadczeń rodzinnych na okres od 1 września 2008 r. do 31 października 2009 r., w tym - zasiłku rodzinnego na dziecko J. J. w kwocie 64,00 zł za ww. okres, - dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko J. J. w kwocie 80,00 zł za ww. okres oraz - dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego za rok szkolny 2008/2009 na dziecko J. J. w kwocie 100 zł jednorazowo oraz o uznaniu za nienależnie pobrane ww. świadczenia rodzinne.

W uzasadnieniu ww. decyzji Kolegium wskazało, że J. J. przekroczyła kryterium dochodowe uprawniające ją do otrzymania wnioskowanych świadczeń rodzinnych. W ocenie organu odwoławczego w rozpatrywanym przypadku doszło zarówno do utraty dochodu, spowodowanej utratą zatrudnienia w firmie PPHU "A" i jednocześnie z jego uzyskaniem, spowodowanym podjęciem zatrudnienia w firmie "B". Według Kolegium firma "B" była firmą nową niezależną od firmy PPHU "A", która nie uległa likwidacji i istniała na rynku nadal. Były to więc dwie odrębnie istniejące na rynku firmy. Współpraca z firmą K. W. została zakończona, co potwierdza świadectwo pracy z dnia 30 czerwca 2007 r., zaś współpraca z firmą "B" została rozpoczęta od dnia 1 lipca 2007 r. (została zawarta nowa umowa o pracę.). W konsekwencji zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych instytucję utraty dochodu należy również zastosować w sytuacji, gdy w roku poprzedzającym okres zasiłkowy osoba utraciła dochód i w tym samym roku kalendarzowym uzyskała inny dochód, którego nie utraciła przed złożeniem wniosku o zasiłek rodzinny, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Na ostateczne decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. skargi do sądu administracyjnego złożyła J. J., z których skarga na pierwszą z wymienionych na wstępie decyzji, została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Łd 676/15, natomiast druga została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Łd 677/15.

W uzasadnieniu obydwu skarg J. J. zarzuciła przede wszystkim błędne ustalenie dochodu w jej rodzinie. Ponadto skarżąca podniosła, że organy administracji ponownie wydały decyzje w sprawach rozstrzygniętych już decyzjami ostatecznymi SKO z dnia (...) nr (...) oraz nr (...).

Na rozprawie w dniu 22 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) postanowił połączyć do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt II SA/Łd 676/15 i II SA/Łd 677/15 i dalej sprawę prowadzić za numerem II SA/Łd 676/15.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - w skrócie: "p.p.s.a." - sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W rozumieniu powołanego przepisu rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania, jeśli orzeczenie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie stanowić podstawę rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik postępowania, a tym samym uzasadnia celowość wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez pojęcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne z punktu widzenia możliwości realizacji celu postępowania sądowoadministracyjnego i ma bezpośredni wpływ na wynik tego postępowania. Jest to zagadnienie odrębne od sprawy sądowoadministracyjnej, na tle której wystąpiło.

W ocenie sądu, w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, ponieważ sądowi z urzędu wiadome jest, że w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 373/15 przedmiotem skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi są: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Ł. z dnia (...) nr (...), utrzymująca w mocy decyzję Marszałka Województwa (...) z dnia (...), orzekającą o braku uprawnień do świadczeń rodzinnych w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 na dziecko oraz decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Ł. z dnia (...), nr (...), utrzymująca w mocy decyzję Marszałka Województwa (...) z dnia (...), orzekającą o braku uprawnień do świadczeń rodzinnych w postaci zasiłku rodzinnego na okres od 1 września 2008 r. do dnia 31 października 2009 r., dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na okres od 1 września 2008 r. do dnia 31 października 2009 r. oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009.

We wskazanej wyżej sprawie o sygn. akt II SA/Łd 373/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2015 r., uchylił zaskarżone decyzje Kolegium z dnia (...) oraz poprzedzające je odpowiednio decyzje Marszałka Województwa (...) z dnia (...) nr (...) i z dnia (...) nr (...).

W uzasadnieniu powyższego wyroku sąd wskazał, że organy naruszyły zarówno przepisy postępowania, jak i przepisy prawa materialnego, co miało wpływ na wynik sprawy. Wadliwość wydanych decyzji tkwiła w zastosowaniu metody i sposobu ustalenia dochodu członka rodziny skarżącej, jak i jego wyliczenia.

W tej sytuacji sąd uznał, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy uzależnione jest od prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 373/15. Zgodnie bowiem z art. 153 p.p.s.a. ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie. Nie ulega natomiast wątpliwości, że zaskarżone w niniejszej sprawie decyzje, jaki i decyzje uchylone wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2015 r. stanowią jedną sprawę administracyjną, której przedmiotem jest ustalenie, czy skarżąca była uprawniona do pobierania ww. świadczeń rodzinnych, czy też pobierała te świadczenia nienależnie, co z kolei będzie rzutowało na obowiązek ich zwrotu. Innymi słowy decyzje o uznaniu za nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych są decyzjami następczymi w stosunku do decyzji rozstrzygających o braku uprawnień do świadczeń rodzinnych. Ostanie się wspomnianego wyroku w obrocie prawnym będzie miało zatem wpływ na ocenę legalności zaskarżonych w niniejszej sprawie decyzji.

Z tych przyczyn sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne w przedmiotowej sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 373/15.

LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.