Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855630

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 października 2014 r.
II SA/Łd 673/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sędziowie WSA: Arkadiusz Blewązka (spr.), Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2014 r. sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej "A" w Ł na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.