Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803590

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 września 2015 r.
II SA/Łd 658/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie robót budowlanych związanych z remontem dachu i kominów w budynku mieszkalnym postanawia: - odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Z. S. wniósł skargę do sądu administracyjnego na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie robót budowlanych związanych z remontem dachu i kominów w budynku mieszkalnym.

Zarządzeniami Przewodniczącego z dnia 10 sierpnia 2015 r. skarżący został wezwany - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi - do nadesłania 2 egz. odpisów skargi oraz do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 (pięćset) zł.

Zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 19 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.

Przepis art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), wprowadził dwojakiego rodzaju wymagania, jakim powinna odpowiadać skarga. Przede wszystkim skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Jak każde pismo strony skarga powinna zawierać elementy wskazane w art. 46 i 47 p.p.s.a. Do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników (art. 47 § 1 p.p.s.a.). Od skargi pobiera się wpis (art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a.).

Zarządzenia z dnia 10 sierpnia 2015 r. mocą których wezwano skarżącego do nadesłania 2 egz. odpisów skargi oraz do uiszczenia wpisu od skargi, zostały mu doręczone w dniu 19 sierpnia 2015 r., zatem siedmiodniowy termin na ich wykonanie ekspirował z dniem 26 sierpnia 2015 r. Mimo upływu terminu skarżący nie uzupełnił braków skargi, ani nie złożył wniosku o przyznanie prawa pomocy.

W dniu 24 i 25 sierpnia 2015 r. skarżący skierował do sądu dwa pisma w sprawie, ale żadne z nich nie stanowi odpisów skargi, ani nie zawiera wniosku o przyznanie prawa pomocy w odpowiednim zakresie.

W tej sytuacji skarga, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., podlega odrzuceniu.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.