Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785558

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Łd 647/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. H. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi P. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zwrotu świadczenia nienależnie pobranego postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. LS

Uzasadnienie faktyczne

P. H. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zwrotu świadczenia nienależnie pobranego w postaci zasiłku stałego pobranego za okres od lipca 2014 r. do listopada 2014 r. w łącznej kwocie 998,20 zł.

W treści skargi strona wniosła o wstrzymanie zaskarżonej decyzji podnosząc, że znajduje się w złej sytuacji finansowej, z powodu której egzekwowanie nienależnego świadczenia będzie godziło w zabezpieczenie środków niezbędnych jej do życia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Zgodnie natomiast z art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi może on na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

W świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego za znaczną szkodę uważa się taką szkodę majątkową lub niemajątkową, która nie będzie mogła być zrekompensowana wskutek zwrotu spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, jak również nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Natomiast trudne do odwrócenia skutki to skutki prawne lub faktyczne, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie o sygn. akt II GSK 330/11, z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie o sygn. akt II FZ 819/11, z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt I OZ 358/11, z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II GZ 796/14, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnym pod adresem www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Podkreślić trzeba, że instytucja wstrzymania wykonania jest aktualna wyłącznie w stosunku do takich aktów administracyjnych, które podlegają wykonaniu. W ocenie Sądu zaskarżona decyzja nakładająca obowiązek zwrotu świadczeń nienależnie pobranych nadaje się do wykonania, bowiem należności z tegoż tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Należy mieć na uwadze, że sytuacja majątkowa P. H. jest trudna, bowiem jest ona osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wymagającą leczenia, mającą na utrzymaniu dziecko, a uzyskiwane przez nią dochody są niskie. Z uwagi na wysokość określonej w zaskarżonej decyzji kwoty świadczeń do zwrotu oraz wysokość uzyskiwanych przez skarżącą dochodów, na które składają się świadczenia z pomocy społecznej oraz alimenty na dziecko uzasadniony jest wniosek, że w okolicznościach niniejszej sprawy wykonanie zaskarżonej decyzji przed rozpoznaniem skargi przez sąd może spowodować wyrządzenie skarżącej znacznej szkody majątkowej. Zwrot kwoty niezależnie pobranych świadczeń określonej w zaskarżonej decyzji może bowiem spowodować znaczne trudności w zaspokojeniu potrzeb skarżącej i jej rodziny związanych z bieżącym utrzymaniem.

W związku z powyższym, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w postanowieniu.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.